Pravidla ochrany soukromí

 1. Tato pravidla ochrany soukromí (dále jen “OS pravidla”) upravují způsob, jakým přistupujeme k nakládání s osobními údaji a zabezpečuje jejich ochranu. Řídíme se obecným nařízením na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation).
 2. Zavazujeme se, že budeme chránit informace o svých Uživatelích a budeme dbát o zachování jejich soukromí.
 3. Těmito OS pravidly se společně se Smluvními podmínkami a dalšími pravidly řídí provoz komunitní služby Nevolejte.cz. OS pravidla upravují, za jakých podmínek, jakým způsobem a v jakém rozsahu budeme shromažďovat osobní údaje o Uživatelích, a jak s nimi budeme dále nakládat, a to včetně údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek.
 4. Pojmy používané v těchto OS pravidlech mají význam definovaný ve Smluvních podmínkách, pokud zde není výslovně uvedeno jinak.
 5. Během zpracování osobních údajů dbáme na to, aby Uživatel neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbáme na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Uživatelů.
 6. Uživatel nám tímto dává souhlas se zpracováním jeho osobních údajů za podmínek stanovených v těchto OS pravidlech.
 7. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsme povinni tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o:​ 
  1. účelu zpracování osobních údajů,
  2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
  3. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Uživatele,
  4. příjemci, případně kategoriích příjemců.
   Informace dle tohoto bodu OS pravidel jsou uvedeny dále v tomto dokumentu.
 8. Uživatel bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.​
 9. V nejvyšší možné míře dbáme o ochranu osobních údajů a dodržujeme povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji. Pokud Uživatel přesto zjistí nebo se domnívá, že provádíme zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. nás požádat o vysvětlení,
  2. požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 10. Je-li žádost Uživatele podle předchozího bodu těchto OS pravidel shledána oprávněnou, odstraníme neprodleně závadný stav.
 11. Další práva Uživatele při zpracování jeho osobních údajů jsou stanovena v ustanovení § 21 zákona.
 12. Jaké osobní údaje shromažďujeme

 13. O svých Uživatelích shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme zpravidla následující údaje získané v rámci používání služeb na webu Nevolejte.cz případně ve stejnojmenné mobilní aplikaci:
  1. číslo mobilního telefonu,
  2. informace získané pomocí cookies,
  3. informace o operačním systému zařízení Uživatele a typ internetového prohlížeče,
  4. IP adresu a časy připojení zařízení Uživatele,
  5. historii zablokovaných telefonních hovorů,
  6. údaje o návštěvách Uživatele na internetové stránce, zejména provozní data, lokalizační data, weblogy, apod., jakož i údaje o chování Uživatele v prostředí internetu.
 14. V zájmu zvýšení kvality našich služeb ukládáme do zařízení Uživatele, ze kterého přistupuje na naše internetové stránky cookie proměnné.
 15. Používáme různé druhy cookies k následujícím účelům:
  1. k identifikaci zařízení Uživatele,
  2. k zesílení bezpečnosti webové služby Nevolejte.cz,
  3. k optimalizaci našich internetových stránek,
  4. pro služby třetích stran jako je např. Google, Facebook a dalších, které využíváme. Pro konkrétní pravidla užití cookies je nutné se informovat na internetových stránkách třetích stran.
 16. Používáním internetových stránek webu Nevolejte.cz bere Uživatel na vědomí, že můžeme použít některé nebo všechny druhy cookies a souhlasí, že můžeme na jeho zařízení, ze kterého přistupuje na naše stránky cookies ukládat. Pokud s tímto Uživatel nesouhlasí, měl by přestat využívat naše internetové stránky nebo upravit nastavení svého internetového prohlížeče.
 17. Pokud si Uživatel i nadále přeje využívat naše služby, ale chce omezit používání cookies, může je Uživatel zablokovat v nastavení svého prohlížeče, které umožňuje odmítnout přijetí všech nebo některých cookies. Pokud Uživatel použije nastavení svého internetového prohlížeče s blokováním všech cookies, je možné, že Uživatel nebude mít oprávnění přistupovat k naší internetové stránce nebo k jejím částem.
 18. Internetové stránky Nevolejte.cz mohou některé druhy cookies používat již v okamžiku jejich návštěvy Uživatelem, pokud jeho internetový prohlížeč není nastaven tak, že cookies blokuje.
 19. K čemu získané osobní údaje používáme

 20. Informace, které uchováváme o Uživatelech, používáme následovně:
  1. na provoz a správu webu Nevolejte.cz,
  2. ke komunikaci s Uživatelem,
  3. pro dodržování zákonných opatření,
  4. na zkvalitnění a zabezpečení poskytovaných služeb,
  5. k zajištění toho, že obsah našich internetových stránek je na zařízení Uživatele prezentován co nejefektivněji, a
 21. Co děláme pro bezpečnost osobních údajů

 22. Učinili jsme veškerá opatření, která byla nutná k tomu, abychom zajistili, že s osobními údaji bude zacházeno bezpečně a podle těchto OS pravidel bez ohledu na to, kde jsou údaje uchovány.
 23. Aplikujeme systém řídících a kontrolních postupů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, přičemž tato opatření jsou popsána v dokumentaci, jež byla předložena příslušným kontrolním orgánům. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
 24. Internetová komunikace obsahující citlivé údaje prostřednictvím našich internetových stránek je zabezpečena pomocí technologie SSL s vysokou úrovní šifrování.
 25. Uživatel bere na vědomí, že i při maximální míře opatrnosti a přes maximální snahu o zabezpečení komunikace a bezpečné uchování osobních údajů, nelze zajistit absolutní bezpečnost přenosu informací a dat prostřednictvím internetu.
 26. Komu jsme oprávněni osobní údaje sdělovat

 27. Jsme oprávněni osobní údaje sdělovat rovněž:
  1. případnému zájemci o koupi projektu Nevolejte.cz nebo zájemci o nabytí významného obchodního podílu ve projektu Nevolejte.cz,
  2. policejním orgánům, orgánům činným v trestním řízení, ostatním oprávněným státním orgánům či orgánům veřejné moci, soudu, a to za předpokladu, že povinnost sdělit osobní údaje bude vyplývat ze zákona či příslušného rozhodnutí, nebo pokud bude sdělení osobních údajů sloužit k ochraně našich práv, majetku nebo bezpečnosti, případně koncernu, jehož jsme součástí, nebo Uživatelů či jiných smluvních partnerů,
  3. třetím osobám, pokud Uživatel projevil zájem dostávat informace o jejich zboží nebo službách.
 28. Jsme oprávněni předávat souhrnné informace o tom, jak Uživatelé využívají naše internetové stránky a naše služby, třetím osobám pro statistické, výzkumné či analytické účely, avšak na základě těchto informací není možné Uživatele identifikovat.
 29. Závěrečná ustanovení

 30. Jsme oprávněni jednostranně měnit tyto OS pravidla podle pravidel a podmínek stanovených v tomto článku. Uživatel s tímto oprávněním souhlasí.
 31. OS pravidla jsou vydána v elektronické podobě a jsou přístupná na webových stránkách Nevolejte.cz.
 32. OS pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2018.